Sunday 25th of February 2018

Statutaire naam, doel en middelen PDF Print E-mail

STATUTEN:__________________________________________________________________

Naam en zetel. _______________________________________________________________

Artikel 1. ____________________________________________________________________

De stichting draagt de naam:____________________________________________________

Stichting Herman Filarski tot steun van de Bridgecollectie Amsterdam.______________

Zij is gevestigd te Amsterdam.___________________________________________________

Doel_________________________________________________________________________

Artikel 2._____________________________________________________________________

De stichting heeft ten doel het bevorderen van de instandhouding, uitbreiding en_________

ondersteuning van de op bridge en aanverwante spellen gerichte collectie literatuur,______

archivalia en documentair materiaal, onder de naam : "Bridgecollectie Amsterdam" bij de -

Universiteitsbibliotheek Amsterdam van de Universiteit van Amsterdam, hierna te noemen

"UBA", gericht op het houden van: _______________________________________________

a een volledige verzameling Nederlandstalige en in Nederland, in Nederlandstalig_______

België en in de voormalige Nederlandse en Belgische koloniën verschenen_________

buitenlandstalige publicaties over het bridgespel en de voorloperspellen, tezamen -

aan te duiden als "Nederlandse Collectie" en___________________________________

b. een zo compleet mogelijke, maar in ieder geval representatieve keuze uit de___________

internationale literatuur over het bridgespel, over de aan het bridgespel verwante -

spellen en de voorloperspellen, in het bijzonder van alle "klassieke" werken, ________

standaardwerken, om andere redenen belangrijk te achten werken, de belangrijkste - tijdschriften en werken van belangrijk te achten auteurs, tezamen aan te duiden als -

"Internationale Collectie"____________________________________________________

Middelen_____________________________________________________________________

Artikel 3. ____________________________________________________________________

De stichting tracht haar doel onder meer te bereiken door: ___________________________

a. het werven van fondsen voor de uitbreiding van de Bridgecollectie Amsterdam;_____

b. het bundelen van deskundigheid op het gebied van bridgepublicaties en -

documentatie; ___________________________________________________________

c. het geven van gevraagd en ongevraagd advies aan UBA inzake het ten aanzien van •


de Bridgecollectie Amsterdam te voeren beleid, in het bijzonder met betrekking tot de

verwerving, conservering en public relations; _________________________________

d. het bevorderen van en bemiddelen bij ruilverkeer tussen USA en andere instellingen -

en verzamelaars van in de Bridgecollectie Amsterdam aanwezige identieke_________

doubletten; _____________________________________________________________

e. het samenstellen en uitgeven in boek- of digitale vorm van een geannoteerde_______

bibliografie van Nederlandstalige bridgepublicaties tot negentienhonderd vijf en____

tachtig en vervolgens een aanvullende bibliografie voor de jaren na_______________

negentienhonderd vijf en tachtig; ___________________________________________

f. het geven van informatie en advies aan belangstellenden;________________________

g. het uitvoeren van activiteiten op het gebied van promotie, ontsluiting, conservering, -

en digitalisering van de Bridgecollectie Amsterdam; ___________________________

h. alle andere wettige middelen.________________________________________________

Geldmiddelen._______________________________________________________________

Artikel 4.____________________________________________________________________

De geldmiddelen van de stichting bestaan uit: ____________________________________

a. inkomsten uit activiteiten; __________________________________________________

b. erfstellingen, legaten en giften; ___________________________________________

c.   alle andere wettig verkregen baten.

 

Deze tekst is het laatst bewerkt op 27-10-2014
 

Powered by Joomla!. Designed by: Free Joomla Template, ecommerce web hosting. Valid XHTML and CSS.