Beleid en activiteiten

Hoofdlijnen van het actuele beleidsplan (14 maart 2018)

Het beleid van de Stichting is in algemene zin uiteraard gericht op het bereiken van de in de Statuten gestelde doelen. Gegeven het feit dat in 2017 de huisvesting van de Bridgecollectie Amsterdam in Bibliotheek van de Universiteit van Amsterdam is beëindigd, heeft het Bestuur zich genoodzaakt gezien zijn beleid aan de nieuw ontstane situatie aan te passen. De nieuwe situatie houdt in dat met instemming van de Stichting en van de beide oorspronkelijke schenkers van de collectie de Bibliotheek van de Universiteit van Amsterdam de Bridgecollectie Amsterdam zowel in eigendom als fysiek heeft overgedragen aan Leeuwarder bibliotheek- en archiefinstelling Tresoar.

Tresoar

Tresoar behoort met nog enkele andere grote bibliotheekinstellingen tot het landelijk netwerk van Openbare Bibliotheken met Wetenschappelijke Steunfunctie, waarbinnen Tresoar het zwaartepunt Denksporten verzorgt. Hiertoe heeft de instelling in 2018 het Denksportcollectiecentrum Tresoar opgericht, waarbinnen onderscheiden collecties voor schaken, dammen, go, bridge en algemene werken op het gebied van denksporten zijn ondergebracht, zie website: Denksportcollectiecentrum Tresoar
De voormalige Bridgecollectie Amsterdam maakt nu onder de naam Bridgecollectie Nederland deel van het Denksportcollectiecentrum Tresoar uit. Voor de opbouw en de uitbouw van dit centrum heeft Tresoar een Stuurgroep in het leven geroepen bestaande uit vier deskundigen afkomstig uit de vier denksporten waarvan collecties zijn en worden ondergebracht in het centrum. Voor de Bridgecollectie Nederland heeft op persoonlijke titel de voorzitter van het Bestuur van de Stichting zitting in de Stuurgroep.

Hoofdlijnen van beleid

De hoofdlijnen van het beleid van de Stichting, respectievelijk wezenlijke aandachtspunten voor het beleid voor de komende periode zijn gebaseerd op de nieuw ontstane situatie en richten zich nu op het bereiken van de statutaire doelen in het kader van de nieuwe omstandigheden. In concreto houdt dit onder meer in :

a. het aanpassen van de doelen van de Stichting en de hiervoor in te zetten middelen, onder meer inhoudende
– het afstemmen van de in artikel 3 van de Statuten vermelde Middelen op de nog tot stand te brengen samenwerkingsrelatie met Tresoar;
– het aanpassen van de Statuten aan de nieuwe omstandigheden;
– het aanpassen aan de nieuwe omstandigheden en verder ontwikkelen van de website van de Stichting;

b. het bevorderen van het blijvend bewaren van uitsluitend digitaal gepubliceerde bridgeliteratuur;

c. het naar vermogen op volledigheid controleren van de door de Bibliotheek van de Universiteit van Amsterdam naar Tresoar overgebrachte voormalige Bridgecollectie Amsterdam;

d. het (bijdragen aan het) gereed maken van de door de Bibliotheek van de Universiteit van Amsterdam overgebrachte onderdelen van de voormalige Bridgecollectie Amsterdam voor catalogisering;

e. het bevorderen van de vorming van een kring van vooral uit het District Friesland van de Nederlandse Bridge Bond afkomstige bridgespelers met belangstelling voor bridgeliteratuur en -cultuur, uit welke kring vrijwilligers kunnen worden gerecruteerd voor de ondersteuning van het Denksportcollectiecentrum en in het bijzonder van de Bridgecollectie Nederland;

f. het bevorderen van en het bijdragen aan het organiseren van een denksportevenement of -manifestatie in 2020 in Leeuwarden teneinde de landelijke bekendheid van het Denksportcollectiecentrum te vergroten en in het bijzonder de aandacht te vestigen op de Bridgecollectie Nederland binnen het centrum;
Door corona is dit uitgesteld naar mei 2022:
The 24Th Board Game Studies Colloquium

g. het bevorderen van wetenschappelijk onderzoek naar alle zich hiervoor lenende aspecten van denksporten, in het bijzonder van het bridgespel, alsmede het streven, tezamen met Tresoar en andere organisaties op het gebied van de denksporten, naar de tot standbrenging van een bijzondere leerstoel aan de Rijksuniversiteit Groningen.

Het beloningsbeleid

De Stichting is in beginsel aangewezen op vrijwillige bijdragen aan het bereiken van haar statutaire doelstellingen, respectievelijk ten behoeve hiervan op werkzaamheden, verricht door vrijwilligers.

De bestuursleden ontvangen geen bezoldiging of vergoeding voor hun bestuurswerkzaamheden ten behoeve van de Stichting. In het geval van boven deze bestuurswerkzaamheden uitgaande onkosten ten behoeve van verwerving van werken voor de Bridgecollectie Nederland kan aan een bestuurslid of aan een vrijwilliger de vergoeding van reëel en volgens geldende normen of tarieven gemaakte onkosten worden verstrekt. In geval het hierbij om substantiële bedragen gaat, zullen hiertegenover expliciet hiertoe gedane financiële giften moeten staan.

Voor werkzaamheden die niet door bestuursleden of vrijwilligers kunnen worden verricht, en die derhalve moeten worden uitbesteed, kunnen uitsluitend vergoedingen worden verstrekt volgens geldende normen en tarieven.

ACTIVITEITEN TOT BEGIN 2018

In maart 2018 heeft heeft het Bestuur van de Stichting een verslag opgesteld van haar voornaamste activiteiten sinds de oprichting van de Stichting met het accent op de ontwikkelingen in de jaren 2016 en 2017 en de hierbij ontplooide activiteiten. Dit verslag luidt als volgt.

De Universiteitsbibliotheek Amsterdam (UBA)

Sinds haar oprichting heeft de Stichting zich voornamelijk ingezet voor het uitbreiden van de toenmalige Bridgecollectie Amsterdam (BCA) in de Bibliotheek van de Universiteit van Amsterdam (UBA) en voor de catalogisering van de geschonken bridgecollecties, zulks enerzijds voor het toegankelijk maken van de werken van de BCA voor belangstellenden, en anderzijds om inzicht te krijgen in lacunes binnen de BCA.

Toen na enige jaren bleek dat de UBA er niet in slaagde meer dan ongeveer 20%, voornamelijk de Nederlandstalige werken betreffend, van de eerste twee schenkingen (2006) te catalogiseren, heeft de Stichting zich er sinds 2011 voor ingezet een samenwerking tussen de UBA en de Koninklijke Bibliotheek (KB) tot stand te brengen. De UBA bezat, respectievelijk bezit buiten de bridgecollectie nog twee belangrijke denksportcollecties, de Rueb-collectie (schaken) en de Philip de Schaap-collectie (dammen) en de KB bezit één van de twee grootste schaakcollecties ter wereld, de Van der Linde-Niemeijer-collectie, een aanzienlijke damcollectie en een relatief bescheiden bridgecollectie, de Nadorp-collectie. Het doel was om te komen tot een zo economisch mogelijke aanwending van de voor de denksportcollecties beschikbare middelen, waardoor het catalogiseren van de bridgecollectie een nieuwe impuls zou kunnen krijgen.

Mislukte samenwerking

Begin 2016 kwamen de beide bibliotheken tot overeenstemming over de beoogde samenwerking, op basis van een grove verdeling van de collecties als uitgangspunt : alle boekwerken zouden naar de KB gaan, alle ‘niet-boekige’ papieren werken (archieven, brieven-collecties, foto’s, affiches e.d. materiaal) zouden naar de UBA gaan. Echter, eind 2016 bleek dat de UBA om haar moverende redenen feitelijk van haar drie denksportcollecties af wilde. Bovendien stond de KB een grote verbouwing en als gevolg hiervan een totale, zij het tijdelijke verhuizing te wachten. In de loop van 2016 bleek verder dat binnen het netwerk van de zogenaamde Plus-Bibliotheken, Openbare Bibliotheken met Wetenschappelijke Steunfunctie, de Leeuwarder bibliotheek- en archiefinstelling Tresoar sinds kort het zwaartepunt Denksporten verzorgde.

Tresoar

De Stichting heeft hierop contact met Tresoar gezocht om te bezien of onderbrenging van de BCA, en ter wille van het bevorderen van de synergie tussen de drie denksportcollecties ook van de twee andere denksportcollecties van de UBA, bij Tresoar een reële mogelijkheid was. Dit bleek het geval. Zo kwam 2017 in het teken te staan van het tot stand brengen van eerst de eigendomsoverdracht en vervolgens van de fysieke overdracht van de BCA naar Tresoar. Hierbij waren de twee schenkers van de bridgecollecties in 2006 als ook de Stichting als formele schenker van de tweede bridgecollectie in 2012 betrokken omdat onder meer de notarieel vastliggende schenkingsvoorwaarden in beginsel van kracht moesten blijven, zij het aangepast aan de wijze van beheer van Tresoar.

Zoals al sinds 2012 aangekondigd, moest ook eind 2017 de schenking van een derde bridgecollectie van éen van de beide schenkers uit 2006 haar beslag krijgen. Dat heeft uiteraard eveneens tot veel overleg over de inpassing van deze collectie in het ensemble van de eerder geschonken bridgecollecties en de hiervoor geldende condities geleid teneinde ook tot een overeenkomstige notariële vastlegging alsmede tot een beheerovereenkomst te komen.

Het proces van catalogiseren

Toen in de loop van 2017 de eerste delen van de voormalige BCA in Tresoar aankwamen, was de wens van zowel Tresoar als van de Stichting en de schenkers dat zo spoedig mogelijk een aanvang zou worden gemaakt met het catalogiseren van de voormalige BCA, nu Bridgecollectie Nederland genoemd. Hiertoe dienden alle werken van de collecties individueel te worden gezien en beoordeeld, enerzijds op hun herkomst om te kunnen vaststellen uit welke geschonken collectie ze afkomstig waren, anderzijds op hun uniciteit en/of fysieke conditie. Deze gegevens zijn nodig om toe te voegen aan de catalogusgegevens per boek. Dit beoordelen van de werken heeft een bestuurslid op zich genomen. Het catalogiseringsproces is daarop in de tweede helft van 2017 in gang gezet.

Boek gezocht

Sinds 2007 verzorgt de Stichting in Bridge, het maandblad van de Nederlandse Bridge Bond, de rubriek Boek gezocht, waarin boeken en tijdschriften worden beschreven die nog in de Bridgecollectie ontbreken en waarin de lezers en leden van de Bond worden opgeroepen om naar deze werken uit te kijken en zo mogelijk aan de Stichting aan te bieden. Langs deze weg zijn vele werken, deels de gezochte, maar vaker nog onbekende werken, niet alleen onder de aandacht van de Stichting gekomen, maar ook voor de Bridgecollectie verworven.