Statuten

Statuten en KvK-registratie
Statutenwijziging
De statuten van de STICHTING HERMAN FILARSKI TOT STEUN VAN DE BRIDGECOLLECTIE AMSTERDAM, statutair gevestigd te Amsterdam, kantoorhoudende te 1066 GK Amsterdam, Chef Bakerstraat 23, ingeschreven in het Handelsregister van de Kamer van Koophandel onder nummer 34253456 zijn per 1 mei 2018 gewijzigd.
De naam is gewijzigd in: STICHTING HERMAN FILARSKI tot bevordering van de Bridgecollectie Nederland, statutair gevestigd te Amsterdam  (Artikel 1). Hiertoe is een samenwerking aangegaan met  het in 2018 opgerichte Denksportcollectiecentrum van Tresoar, Fries Historisch en Letterkundig Centrum, gevestigd in Leeuwarden, met als doel het bevorderen van de instandhouding, uitbreiding  en ondersteuning van de op bridge en aanverwante spellen gerichte collectie litteratuur, archivalia en documentair materiaal onder de naam: “Bridgecollectie Nederland” (BCN).  

Tekst van de gewijzigde Statuten   Heden, een mei tweeduizend achttien, verscheen voor mij, mr Alida Geertruida Maria Ploeg-Schuitemaker, notaris te Amsterdam, hierna te noemen: “notaris”: mevrouw Annelies Deen-Korsman, geboren te Zaandam op eenendertig oktober negentienhonderd zesenvijftig, woonplaats kiezende ten kantore van de notaris, Van Baerlestraat 146, 1071 BE Amsterdam, te dezen handelend als schriftelijk gevolmachtigde van: de stichting: STICHTING HERMAN FILARSKI TOT STEUN VAN DE BRIDGECOLLECTIE AMSTERDAM, statutair gevestigd te Amsterdam, kantoorhoudende te l 066 GK Amsterdam, Chet Bakerstraat 23, ingeschreven in het Handelsregister van de Kamer van Koophandel onder nummer 34253456, hierna te noemen: “de stichting”. De comparante, handelend als gemeld, verklaarde dat de statuten van de stichting werden vastgesteld bij de akte van oprichting op negentien juli tweeduizend zes voor mr­ P.J.F.M. Le Cat, notaris te Amsterdam, verleden. De statuten zijn nadien niet gewijzigd. In een bestuursvergadering waarin alle in functie zijnde bestuurders van de stichting aanwezig waren gehouden te Leerdam op tien april tweeduizend achttien werd met algemene stemmen besloten de hierna te vermelden wijziging in de statuten van­ de stichting aan te brengen. De notulen van even bedoelde bestuursvergadering zullen aan deze akte worden gehecht. Bij voormelde volmacht is de comparante gemachtigd op die aangenomen wijzigingen de ­akte houdende wijziging van de statuten van de stichting te passeren en te tekenen. De comparante verklaarde vervolgens naar aanleiding van voormeld besluit en ter uitvoering daarvan de statuten van de stichting geheel te wijzigen, waardoor de artikelen van deze statuten met ingang van heden luiden als volgt:

STATUTEN:

Naam en zetel
Artikel 1.
De stichting draagt de naam: 
Stichting Herman Filarski tot bevordering van de belangen van de Bridgecollectie Nederland.
Zij is gevestigd te Amsterdam

Doel
Artikel 2
De stichting heeft ten doel het bevorderen van de instandhouding, uitbreiding en ondersteuning van de op bridge en aanverwante spellen gerichte collectie literatuur, archivalia en documentair materiaal, onder de naam: “Bridgecollectie Nederland”, ook te noemen “BCN,” bij het in het jaar tweeduizend achttien opgerichte Denksportcollectiecentrum van Tresoar, Fries Historisch en Letterkundig Centrum, zijnde Publiekrechtelijke rechtspersoon Regeling Letterhoeke, ­hierna te noemen “Tresoar”, gericht op het houden van: a. een volledige verzameling Nederlandstalige en in Nederland, in Nederlandstalig België ­en in de voormalige Nederlandse en Belgische koloniën verschenen buitenlandstalige­ publicaties over het bridgespel en de voorloperspellen, tezamen aan te duiden als “Nederlandse Collectie” en, b. een zo compleet mogelijke, maar in ieder geval representatieve keuze uit de internationale literatuur over het bridgespel, over de aan het bridgespel verwante spelen ­en de voorloperspelen, in het bijzonder van alle “klassieke” werken, standaardwerken, om andere redenen belangrijk te achten werken, de belangrijkste tijdschriften en werken ­van belangrijk te achten auteurs, alsmede de literatuur over speelkaarten, de:-­literatuur over denksporten en in het bijzonder over het kaartspel en -kaartspelen in ­het algemeen, zulks beschouwd vanuit een breed spectrum van invalshoeken, zoals­ speltheorie, kansrekening, wiskunde, filosofie, (kunst)geschiedenis, educatie,-­didactiek, psychologie, sociologie, tezamen aan te duiden als “Internationale Collectie”.

Middelen
Artikel 3. De stichting tracht haar doel onder meer te bereiken door: het werven van fondsen voor de uitbreiding van de Bridgecollectie Nederland;het bundelen van deskundigheid op het gebied van bridgepublicaties en documentatie;het geven van gevraagd en ongevraagd advies aan Tresoar inzake het ten aanzien­ van de BCN te voeren beleid, in het bijzonder met betrekking tot verwerving en-­conservering van werken alsmede public relations;het bevorderen van en bemiddelen bij ruilverkeer tussen Tresoar en andere instellingen en verzamelaars van in de BCN aanwezige identieke doubletten;het bevorderen van samenwerking met organisaties en individuen die zich de bevordering van de belangen van de overige denksportcollecties in het Denksportcollectiecentrum van Tresoar ten doel stellen;het verlenen van bijstand en het geven van advies aan Tresoar bij het catalogiseren­van de BCN;het bij de verdere ontsluiting van de BCN streven naar aansluiting bij de opbouw­van bibliografische apparaten ten behoeve van de andere denksporten;voor zover na voltooiing van de catalogisering van de BCN hiertoe de wens of de ­behoefte bestaat, het samen (laten) stellen en in boek- of digitale vorm uitgeven ­van een geannoteerde bibliografie van de gehele BCN of van specifieke delen ervan;het aanvragen van de status van Algemeen Nut Beogende Instelling (ANBI) en na verkrijging van deze status het blijven voldoen aan de hieraan gestelde voorwaarden;het ontwerpen, onderhouden en regelmatig actualiseren van een website van de stichting;het geven van informatie en advies aan belangstellenden;het uitvoeren van activiteiten op het gebied van promotie, ontsluiting, conservering, en digitalisering van de BCN;alle andere wettige middelen

Geldmiddelen
Artikel 4. De geldmiddelen van de stichting bestaan uit: a. inkomsten uit activiteiten;
b. erfstellingen, legaten en giften;
c. subsidies;
d. alle andere wettig verkregen baten.

Bestuur
Artikel 5.
1. Het bestuur bestaat uit ten minste drie en ten hoogste vijf natuurlijke personen.
2. De bestuursleden worden met inachtneming van het bepaalde in de leden 3 en 4 van dit artikel benoemd door het bestuur van de stichting, dat tevens met ­inachtneming van het in lid 1 bepaalde het aantal bestuursleden vaststelt.
3. Wanneer het bestuur uit vijf leden bestaat, wordt, met inachtneming van het ­bepaalde in lid 4, één bestuurslid benoemd op voordracht van het bestuur van de­ Nederlandse Bridge Bond te Utrecht. Indien dit bestuur niet binnen zes maanden na de ­datum van het desbetreffend schriftelijk verzoek en met herinnering daaraan na twee­ maanden, een voordracht ter voorziening in de vacature indient, is het bestuur van­ de stichting bevoegd zonder voordracht in de vacature te voorzien.-
4. Het bestuur stelt het gewenste deskundigheidsprofiel voor elk van de ­bestuursplaatsen vast en wijzigt dit eventueel en wel zodanig dat het bestuur als: ­geheel kwalitatief naar behoren is samengesteld.-
5. Het bestuur verdeelt in onderling overleg de functies van voorzitter en penningmeester en bepaalt in hoeverre er behoefte bestaat aan de vervulling van de ­functie van secretaris. Indien wordt besloten deze functie te laten vervullen, kan­ deze met die van de voorzitter of penningmeester in één persoon zijn verenigd. 6. Bestuursleden ontvangen geen vergoeding voor de door hen als zodanig verrichte-­werkzaamheden. In de uitoefening van hun functie gemaakte onkosten, in het-­bijzonder bij of ten behoeve van de verwerving van werken voor de BCN, kunnen ­hen worden vergoed, mits hiervoor de gebruikelijke tarieven in acht worden­ genomen en nadat ten minste twee van de niet bij het maken van de onkosten­ betrokken leden van het bestuur tevoren schriftelijk hun toestemming hebben-­verleend.
7. Het bestuurslidmaatschap eindigt door schriftelijk bedanken bij het bestuur, door­ overlijden, doordat een bestuurslid het vrije beheer over zijn vermogen verliest of door­een bestuursbesluit op grond van belet of ontstentenis van een bestuurslid gedurende een Jaar.
8. Onverminderd het in lid 7 bepaalde treden de bestuursleden af na vijf jaar in het­ bestuur zitting te hebben gehad volgens een door het bestuur op te stellen rooster van aftreden, dat zodanig moet zijn opgesteld dat ten minste één bestuurslid per jaar aftredend is. Aftredende bestuursleden zijn onmiddellijk en onbeperkt­ herbenoembaar. Een in een tussentijdse vacature benoemd bestuurslid neemt wat het­ rooster van aftreden betreft, de plaats van zijn voorganger in.
9. In geval van een vacature van een bestuurslid zoals bedoeld in lid 3 wordt aan de voordrachtgerechtigde het door het bestuur vastgestelde deskundigheidsprofiel voor ­die bestuursplaats medegedeeld gelijktijdig met een verzoek binnen een maand een voordracht ter vervulling van de vacature aan het bestuur te doen toekomen.
10. Ook indien het aantal bestuursleden beneden drie is gedaald, blijft het bestuur een bevoegd college vormen, onder verplichting zo spoedig mogelijk het aantal bestuursleden te-­brengen op ten minste drie natuurlijke personen.  

Vertegenwoordiging
Artikel 6
1. Het bestuur is belast met het besturen van de stichting.
2. De stichting wordt in en buiten rechte vertegenwoordigd door het bestuur alsmede door­twee gezamenlijk handelende bestuursleden, zulks slechts ter uitvoering van een rechtsgeldig bestuursbesluit op het ontbreken waarvan door of tegen derden geen­beroep kan worden gedaan.
3. Het bestuur is, mits krachtens een met algemene stemmen van de zittende bestuursleden genomen besluit, bevoegd te besluiten tot het aangaan van overeenkomsten, tot het kopen, vervreemden of bezwaren van registergoederen en tot het aangaan van overeenkomsten waarbij de stichting zich als borg of hoofdelijk medeschuldenaar-­verbindt, zich voor een derde sterk maakt of zich tot zekerheidsteling van een schuld van een derde verbindt. Op het ontbreken van een desbetreffend besluit kan tegen-­derden beroep worden gedaan.

Boekjaar en jaarverslag

Artikel 7.
1. Het boekjaar van de stichting is gelijk aan het kalenderjaar. Het eerste boekjaar vangt heden aan en eindigt ultimo het jaar van oprichting.
2. Het bestuur van de stichting is verplicht van haar vermogenstoestand en van alles betreffende de werkzaamheden van de stichting, naar de eisen die voortvloeien uit deze­ werkzaamheden op zodanige wijze een administratie te voeren en de daartoe behorende­ boeken, bescheiden en andere gegevensdragers op zodanige wijze te bewaren dat hieruit te­ allen tijde haai· rechten en verplichtingen kunnen worden gekend. De penningmeester is­ belast met de uitvoering van het in de vorige zin bepaalde.
3. Voor één juni van elk jaar moet de penningmeester onder overlegging van een-­balans en een staat van baten en lasten, rekening en verantwoording over het door ­hem gevoerde financieel beheer over het afgelopen boekjaar aan het bestuur-­afleggen.
4. Het bestuur kan jaarlijks een deskundige benoemen die de in lid 3 van dit artikel bedoelde bescheiden welke door de penningmeester zijn opgemaakt, onderzoekt.
5. Goedkeuring van de rekening en verantwoording van de penningmeester door het-­bestuur strekt de penningmeester en de eventuele overige bestuursleden tot1-­décharge voor het financieel beheer in het afgelopen boekjaar, voor zover de handelingen ­uit de stukken blijken.
6. Het bestuur is verplicht de in de leden 2 en 3 bedoelde boeken, bescheiden en andere gegevensdragers over een afgelopen boekjaar zeven jaar lang te bewaren.
7. Het bestuur is in het kader van een eenmaal verkregen ANBI-status verplicht de in lid 3 bedoelde bescheiden jaarlijks op de website van de stichting te publiceren.

Bestuursvergaderingen­

Artikel 8.
1. Het bestuur vergadert ten minste één maal per jaar, voor één juli, in welke-­bestuursvergadering ten minste worden behandeld de vaststelling van het financieel verslag van de penningmeester met het eventueel verslag van de in artikel 7 lid 4 bedoelde deskundige, alsmede de begroting voor het lopende jaar het verslag van de voorzitter of secretaris over het afgelopen boekjaar en de voorziening in bestuurs vacatures.
2. De voorzitter of secretaris is belast met het convoceren van de vergaderingen.
3. Alle bestuursbesluiten worden behoudens het bepaalde in artikel 6, lid 3, en artikel 10 genomen met meerderheid van stemmen in bestuursvergaderingen waar meer dan de helft van de zittende bestuursleden aanwezig is. Onverminderd het vorenstaande­ kan een bestuurslid zich in bestuursvergaderingen doen vertegenwoordigen door­ een ander bestuurslid bij schriftelijke volmacht. ­Elk bestuurslid kan slechts één volmacht waarnemen.
4. Stemming over personen geschiedt schriftelijk; indien bij herstemming over personen de stemmen staken, beslist het lot.
5. Ook indien er een of meer vacatures in het bestuur zijn, is het bestuur bevoegd tot-­het nemen van rechtsgeldige besluiten.
6. Op permanente uitnodiging van het bestuur aan de directie van Tresoar is de functionaris van Tresoar die nauw is betrokken bij het met betrekking tot het Denksportcollectiecentrum, en in het bijzonder tot de BCN. gevoerde beleid en bij de uitvoering hiervan bevoegd de bestuursvergaderingen als adviserend lid bij te wonen en heeft hierin een raadgevende stem. De functionaris is gehouden tot vertrouwelijkheid wanneer onderwerpen worden behandeld waarvan het bestuur tevoren expliciet de vertrouwelijkheid heeft aangekondigd.    

Statutenwijziging en ontbinding
Artikel 9.
1. Besluiten tot statutenwijziging en ontbinding kunnen slechts worden genomen met ­een meerderheid van twee/derde van de geldig uitgebrachte stemmen, in een bestuursvergadering die daartoe speciaal schriftelijk is bijeengeroepen, op een ­termijn van ten minste veertien dagen, de dag der oproeping en die der vergadering niet meegerekend. en waarin alle bestuursleden aanwezig of vertegenwoordigd moeten zijn.
2. Zijn in een zodanige vergadering niet alle bestuursleden aanwezig of vertegenwoordigd, dan wordt een tweede vergadering van het bestuur bijeengeroepen op de termijn en de wijze als vermeld in het vorige lid, waarin een besluit over de in lid 1 genoemde voorstellen kan worden genomen met een meerderheid ­van twee/derde van de geldig uitgebrachte stemmen, ongeacht het aantal aanwezige bestuursleden.­
3. Bij de oproeping als in de leden 1 en 2 bedoeld moet melding worden gemaakt van­ de woordelijke tekst van de voorgestelde statutenwijziging dan wel mededeling worden gedaan van het voorstel tot ontbinding.
4. Ongeacht het hiervoor in dit artikel bepaalde. kan steeds een geldig besluit tot statutenwijziging of ontbinding worden genomen in een vergadering waarin alle bestuursleden aanwezig zijn, mits met algemene stemmen.
5. Een statutenwijziging treedt in werking op de dag dat zij bij notariële akte wordt-­geconstateerd.-­Tot het verlijden van deze akte is ieder bestuurslid bevoegd. Vereffening 1. Ingeval van ontbinding van de stichting geschiedt de vereffening door het bestuur, tenzij bij het besluit tot ontbinding de vereffening aan een of meer anderen is opgedragen. 2. Een eventueel na vereffening overblijvend batig saldo zal worden uitgekeerd aan Tresoar om te bestemmen voor de Bridgecollectie Nederland en wanneer deze bridgecollectie niet meer tot het werkterrein van de Tresoar behoort. aan een bij het besluit tot ontbinding te bepalen doel dat zoveel mogelijk overeenkomt met het doel van de stichting.    

Reglementen­
Artikel 11. Het bestuur kan reglementen vaststellen en wijzigen waarin onderwerpen worden geregeld­ die het bestuur dienstig acht, welke reglementen niet in strijd mogen zijn met de wet of ­deze statuten.   SLOTVERKLARINGEN­ De in deze akte gebruikte opschriften zijn slechts indicatief bedoeld. De comparante is mij, notaris, bekend. WAARVAN AKTE, verleden te Amsterdam op de datum in het hoofd van deze akte vermeld. De inhoud van de akte is aan haar opgegeven en toegelicht. De comparante heeft verklaard op volledige voorlezing van de akte geen prijs te stellen, tijdig voor verlijden van de inhoud van deze akte te hebben kennisgenomen en met de inhoud in te stemmen. Deze akte is beperkt voorgelezen en onmiddellijk daarna ondertekend, eerst door de comparante en vervolgens door mij, notaris.  
PLOEG NOTARIAAT Van Baerlestraat 146 1071 BE Amsterdam
____________________________________________________________________

Registratie in Handelsregister KvK
Als gevolg van de Statutenwijziging is ook de registratie in het Handelsregister gewijzigd. Het per 1 mei 2018 gewijzigde Uittreksel Handelsregister Kamer van Koophandel luidt nu:
KvK-nummer:  34253456 RSIN:   816895922
Rechtsvorm:  Stichting
Statutaire naam: Stichting Herman Filarski tot bevordering van de belangen van de Bridgecollectie Nederland
Statutaire zetel: Amsterdam
Bezoekadres: Chet Bakerstraat 23, 1066GK Amsterdam
Eerste inschrijving handelsregister: 7-8-2006
Datum akte van oprichting: 19-7-2006
Datum akte laatste statutenwijziging:  1-5-2018
Activiteiten SBl-code: 94994 – Vriendenkringen op het gebied van cultuur, fanclubs en overige kunstbevordering. Het bevorderen van de instandhouding, uitbreiding en ondersteuning van de op bridge en aanverwante spellen gerichte collectie literatuur, archivalia en documentair materiaal.

Bestuurders
van de Velde, Robert
Geboortedatum en -plaats:   26-03-1937, Hilversum
Datum in functie:   19-07-2006
Titel:  Voorzitter
Bevoegdheid:  Gezamenlijk bevoegd (met andere bestuurder(s), zie statuten)

Vaders, Willem Antonius
Geboortedatum en -plaats:  10-08-1948, Amsterdam
Datum in functie:  8-12-2006
Titel:  Penningmeester
Bevoegdheid:  Gezamenlijk bevoegd (met andere bestuurder(s), zie statuten)

Hilte, Gerardus Andreas Johannes
Geboortedatum en -plaats:  01-07-1950, Breda
Datum in functie:  8-12-2006
Bevoegdheid:  Gezamenlijk bevoegd (met andere bestuurder(s), zie statuten)

Stavast, Jan Lambert
Geboortedatum en -plaats:  02-06-1947, Sneek
Datum in functie:  29-01-2018 (datum registratie: 16-04-2018)
Titel:  Secretaris
Bevoegdheid:  Gezamenlijk bevoegd (met andere bestuurder(s), zie statuten