Inleiding

In 2007 besloten Jac Fuchs en Bob van de Velde, twee prominente verzamelaars van bridgeboeken, hun bridgecollecties over te dragen aan de Bibliotheek van de Universiteit van Amsterdam, afdeling Bijzondere Collecties. De schenking omvatte rond de 6000 titels en nam ongeveer 100 m plankruimte in beslag. De beide collecties werden verenigd onder de naam Bridgecollectie Amsterdam (BCA).  

De overdracht van de collecties aan de UBA met Jac Fuchs (l), Bob van de Velde (m) en de toenmalige directeur van de UBA Nol Verhagen (r)

Bob van de Velde (l) en Jac Fuchs (r) bij de eerste dozen boeken waarin hun collecties vervoerd werden.

Beweegreden en aanleiding
De beweegreden van beide verzamelaars voor deze schenking was het feit dat er nog nergens in de wereld een omvangrijke verzameling bridgeliteratuur in een openbare wetenschappelijke bibliotheek bijeen was gebracht. De directe aanleiding van de overdracht, die plaats vond tijdens een feestelijke bijeenkomst in de historische Artis Bibliotheek, vormde het 75-jarig bestaan van de Nederlandse Bridge Bond.  

Oprichting Stichting
De beide schenkers verzekerden met steun van de Nederlandse Bridge Bond tevens de nazorg van hun collecties door de Stichting Herman Filarski op te richten. Deze steunt de BCA en draagt zorg voor de verwerving van nieuwe aanwinsten. Van meet af aan werkt de Stichting nauw samen met het Nationale Bridge Museum te Leerdam. De werkverdeling houdt onder meer in dat alle met bridge te maken hebbende voorwerpen die de Stichting ontvangt, alsmede digitaal materiaal in beginsel aan het Museum worden overgedragen. De in 2007 ontstane collectie bestaat onder meer uit boeken, tijdschriften, toernooibulletins, documentatiemateriaal, krantenknipsels en archieven en omvat de periode vanaf 1743, toen de eerste beschrijving van het whistspel, voorloper van contractbridge, werd gepubliceerd, tot heden.

Nieuwe schenkingen
In 2012 werd een door Bob van de Velde bijeengebrachte tweede schenking, ongeveer 8000 titels omvattend, formeel aan de Stichting overgedragen, die deze collectie ten behoeve van de BCA vervolgens aan de Universiteitsbibliotheek Amsterdam schonk. Daarna heeft Bob van de Velde een nieuwe schenking voorbereid die in 2017 gereed was voor overdracht aan de Universiteitsbibliotheek Amsterdam. Al eind 2016 had deze echter te kennen gegeven wegens beleidswijzigingen op termijn te streven naar overdracht van haar denksportcollecties aan een andere instelling. Juist in deze periode bleek dat de bibliotheek- en archiefinstelling Tresoar in Leeuwarden in samenspraak met een aantal Openbare Bibliotheken met Wetenschappelijke Steunfunctie over de verdeling van zwaartepunten had besloten denksporten als éen van haar zwaartepunten te ontwikkelen. Overleg tussen Tresoar en de Stichting leidde ertoe dat Bob van de Velde bereid was de nieuwe schenking aan Tresoar over te dragen, dat Tresoar bereid bleek de Bridgecollectie van de Universiteitsbibliotheek Amsterdam over te nemen en dat de beide oorspronkelijke schenkers en de Stichting met deze overdracht instemden. Mede op initiatief van de Stichting is Tresoar in 2018 overgegaan tot de oprichting van het Denksportcollectiecentrum Nederland (BCN) waarin ook de andere denksportcollecties zijn en worden ondergebracht. Eind 2017 is aan Tresoar de nieuwe schenking daadwerkelijk overgedragen; naast een bridgecollectie bestaat deze ook uit een substantiële schaakcollectie. Medio 2018 is de voormalige Bridgecollectie Amsterdam naar Tresoar overgebracht waar zij nu in het Denksportcollectiecentrum verder gaat onder de naam Bridgecollectie Nederland. De Statuten (zie aldaar) van de Stichting werden in 2018 aan de nieuwe situatie aangepast. Bob van de Velde heeft intussen de voorbereiding van een nieuwe schenking op zich genomen. In het Denksportcollectiecentrum zijn naast de Bridgecollectie Nederland en de Schaakcollectie Nederland ook collecties dammen, Fries dammen, go en algemene werken op het gebied van de denksporten opgenomen. De ontsluiting (van boeken door catalogisering) van alle sinds 2017 nieuw verworven collecties en deelcollecties zal nog geruime tijd in beslag nemen.

Doel
Verzameldoel van de Stichting is tweeledig : –het zo volledig mogelijk bijeen te brengen van alles wat in het Nederlands of in Nederland en Nederlandssprekend België over het bridgespel en de voorloperspellen is gepubliceerd, en –het bijeenbrengen van een uitgebreide, maar representatieve keuze uit de internationale bridgeliteratuur. Met het bijeenbrengen wordt beoogd de bridgeliteratuur toegankelijk te maken voor wetenschappelijk en ander onderzoek, en verder voor raadpleging door iedere belangstellende.